قوانین و مقررات

  • این سامانه تنها سامانه عضویت انجمن کاردرمانی ایران است.
  • ثبت نام، به منزله تایید شما نیست.
  • شما زمانی عضو سامانه خواهید شد که کد عضویت برای شما صادر شده باشد.
  • وارد کردن تصویر کارت ملی و کارت نظام پزشکی جهت عضویت الزامی است.
  • مسئولیت ورود هرگونه اطلاعات اشتباه، با شخص می باشد.